Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

June 21 2017

undonee
8894 ac66
Reposted fromChibichan Chibichan viasucznik sucznik
undonee
5530 c7af 420
Reposted fromprimo primo viasucznik sucznik
undonee
2716 5e71 420
Reposted fromanaa anaa viaczterywiekipozniej czterywiekipozniej
undonee
8394 23e4 420
placek z sadu.
Reposted fromEmisja Emisja viasputniksweetheart sputniksweetheart
undonee
5217 d3cf 420
Reposted fromPokobiecemu Pokobiecemu vialexxie lexxie
undonee
undonee
8684 9f05 420
Reposted fromtfu tfu viasucznik sucznik
undonee
2594 8acf 420
Reposted fromdelain delain viamyinstantneed myinstantneed

June 20 2017

undonee
2873 08fc 420
undonee
Stoję nagi w nicości Poniżony w prawdzie Niczyj  W nieistniejącej  Chyba Miłości 
Reposted fromKuba1267 Kuba1267 viacytaty cytaty
undonee
4694 0dbb 420
Reposted fromhagis hagis viajulann julann
undonee
4694 0dbb 420
Reposted fromhagis hagis viajulann julann
undonee
Potrafię się przywiązać nawet do ulubionej poduszki, a ktoś mi mówi, żebym nie rozpaczała, kiedy odchodzi mój ulubiony człowiek.
— cytaty, tumblr
Reposted fromSalute Salute viacytaty cytaty
4818 8cb3 420
Reposted fromsunlight sunlight viajulann julann
undonee
Reposted fromDennkost Dennkost viajulann julann
undonee
6144 7fa6 420
Reposted fromomengnidnif omengnidnif viajulann julann
1802 36c3 420

amphata:

I can’t believe I hadn’t this on my dash yet.

I say sexy things to myself when I’m… daaaaaaaannnnncing!

Reposted fromchinaski chinaski viajulann julann
undonee
6633 c78c 420
Reposted fromnazarena nazarena viajulann julann
undonee
Reposted fromnaich naich viajulann julann
undonee
9602 7072 420
Reposted fromMatalisman Matalisman viajulann julann
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl