Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

March 13 2018

0257 9ed8 420

i-like-lots-of-things:

what did we do to deserve Hugh Jackman?

undonee
Reposted fromFlau Flau
undonee
3176 f9ba 420
Reposted fromkelu kelu viastraycat straycat
undonee
undonee
Byłem buntownikiem łagodnym, najłagodniejszym z możliwych, ale krańcowym. Poszedłem do końca. Czy za daleko? Chciałem unieść wszystkie nieszczęścia świata ludzi. I zwariowałem. Ale czy od tego? Nie wiem.
— Stachura, Pogodzić się ze światem
Reposted fromepicenegod epicenegod viaister ister
undonee
5710 044b 420
Reposted fromantichris antichris viastraycat straycat
undonee
3786 74ef 420
Reposted from777727772 777727772 viaoutoflove outoflove

March 09 2018

undonee
8456 9216 420
Reposted fromlokrund2015 lokrund2015 viaPolinda Polinda
undonee
9999 3a35 420
Reposted fromzciach zciach viaAbbaPater AbbaPater
undonee

March 08 2018

undonee
8586 e99b 420
Myślałam, że tylko ja tak desperacko zasypiam
undonee
9572 28da 420
Reposted fromsohryu sohryu vianaich naich
undonee
9533 a5bd 420
Reposted fromlokrund2015 lokrund2015 viajanuschytrus januschytrus
undonee
8658 1dbc 420
Reposted fromdivi divi viaaura-lunaris aura-lunaris
undonee
7296 847f 420
Reposted fromlokrund2015 lokrund2015 viagrzej grzej
undonee
7421 8426 420
Reposted fromlokrund2015 lokrund2015 viahardkorwey hardkorwey

March 07 2018

undonee
7171 1eeb 420
Reposted froms3 s3 viaslova slova
9098 0468 420
undonee
9893 d733 420
Reposted fromsiago siago viablackheartgirl blackheartgirl
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl